CÔNG TY CP PLT ĐẠI DƯƠNG

Quản lý, vận hành nhà chung cư: Vẫn mạnh ai nấy làm?

Đăng vào lúc 15/11/2019

Theo Chiến lược quản lý nhà ở quốc gia của Thủ tướng Chính phủ ban hành năm 2011, yêu cầu phải giải quyết nhu cầu nhà ở, chú trọng xây dựng nhà ở chung cư và nhà ở cho thuê cho người dân là nhiệm vụ[...]

Khách hàng tiêu biểu